Pályázatok

← Vissza

VP6-6.4.1.1-22 – Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

2022-04-11 - 13:21

VP6-6.4.1.1-22 – Pályázat lovas létesítmények fejlesztéséreVP6-6.4.1.1-22 – Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

 

Pályázat a vidéki térségekben működő mikro vállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek, őstermelők induló vagy már működő lovas létesítményeinek, fedett és nem fedett lovardák és kapcsolódó szolgáltatásaik fejlesztésére. A pályázat a lovardafejlesztéssel együtt támogatja a kiszolgáló egységek kialakítását, felújítását és bővítését, a szociális helyiségek kialakítását, vagyonvédelmi beruházásokat, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra fejlesztését, energiakorszerűsítést, tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítését és ingatlan vásárlást is. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege max. 100 000 000 Ft, mértéke a települési besorolástól függően 50-70%.

A pályázat célja:

 

a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével,

a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A rendelkezésre álló forrás: tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

A támogatás mértéke, összege: maximum 100.000.000 forint.

 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Fedett lovarda kialakítása–, létrehozása–, felújítása–, bővítése lovas pályával

Fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése tevékenységhez kapcsolódó költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.  (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület–előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása

Egyéb elvárások

 • A projekt keretében kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett lovarda részeként lovas pálya is kialakításra kerül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett fedett lovarda már rendelkezik a fogalomjegyzék szerinti lovas pályával, abban az esetben a projekt keretében nem szükséges új lovas pályát létrehozni.

A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.

Örökségvédelmi engedélyhez/bejelentéshez, építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építési törvény szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység esetében, a támogatási kérelem mellékleteként csatolni kell a támogatást igénylő nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének önkormányzata által kiállított településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést VAGY igazolást arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött.

Amennyiben a támogatást igénylő vállalta a jelen felhívás keretében megvalósított projektje tekintetében turisztikai szolgáltatóval, turisztikai attrakció üzemeltetőjével és/vagy vendéglátó üzlet üzemeltetőjével, oktatási intézménnyel történő együttműködési megállapodás (5. számú melléklet szerint) megkötését, abban az esetben a megállapodást a támogatási kérelem mellékleteként szükséges benyújtani.

Már működő létesítmények fejlesztése esetében a támogatási kérelem mellékleteként szükséges csatolni az érvényes üzemeltetési engedélyt, újonnan kialakítandó létesítmények esetében pedig a záró kifizetési igényléskor kötelező az engedély csatolása.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

a népesség 10 ezer főnél kevesebb;

10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

 

Támogatást igénylők köre

 

 1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

 

 1. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

 

Mindkét kedvezményezetti kör esetében:

 

Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.

A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár–vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§ –a szerinti ügyfél–azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Jelen felhívás esetében az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Címke: ,