Pályázatok

← Vissza

Megjelent a MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI MODERNIZÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA

2019-10-18 - 15:00

Megjelent a GINOP-1.2.10-19 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI MODERNIZÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

TÁMOGATÁS FORMÁJA

Feltételesen visszatérítendő támogatás – Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul.

Mi az a “Feltételesen visszatérítendő” támogatás?

Az új konstrukció kidolgozására a 1064/2019. (II. 25.) kormányhatározat (Korm. határozat a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról) adja meg a jogszabályi keretet.

Az új pályázati konstrukció lényege:

A nyertes pályázónak visszatérítendő támogatást ítélnek meg, ám ha a kedvezményezett a 12 hónapos projekt megvalósítási időszakot terv szerint teljesíti, akkor a korábban hitelként kapott fejlesztési forrás 20%-át nem kell visszafizetnie. Ha ezt követően pedig a fenntartási időszak második évének végén (összesen 3 éves a fenntartási időszak) a vállalkozás megfelelően fejlődik bizonyos gazdasági mutatók szerint, akkor akár a fennmaradó 80% hitelt sem kell visszafizetnie, így tehát a visszatérítendő támogatás azaz hitel lényegében támogatássá alakul át.

Támogatás típusa tehát alapvetően visszatérítendő támogatás, amely a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak folyamán mért eredmények függvényében vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét;
 • amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
  • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
  • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
  • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
  • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Akkreditált klaszter tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – projektösszköltség min. 50%-áig – amely
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés– projektösszköltség max. 40%-át érhetik el
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések– projektösszköltség max. 10%-át érhetik el

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMI ELVÁRÁSAI

 • A projekt keretében csak a Felhívás 2. számú mellékletében feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre
 • A projekt keretében csak a Felhívás 3. számú mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre

Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 • a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Fenntartási időszak eredményességi mérése:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében:

1. A projekt megvalósítását (maximum 1 év) követően

Az eredményességmérés időpontja: záró elszámolás elfogadásának időpontjában

Az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése:

 a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)

 legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés

Eredmény: A szerződött VT összegének 20%-a átfordulhat VNT-vé

2. A fenntartási időszak első lezárt évét követően, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásának időpontjáig

Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból.

Eredmény: A szerződött VT összegének további 80%-a átfordulhat VNT-vé

Amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítás végén a feltételeket nem teljesíti, abban az esetben a visszatérítendő támogatás 20%-a nem fordul át vissza nem térítendővé, azonban ez nem zárja ki, hogy az alábbi eredményességi mérési szempontok teljesítése esetén a fennmaradó 80% esetében megtörténjen az átfordulás.

Eredményességi mérés értékelési szempontok:

1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázis évhez képest (10 pont)

EBITDA/árbevétel változása a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében (10 pont)

1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében (5 pont)

IPAR 4.0 megoldások alkalmazása (10 pont)

K+F aktivitás (5 pont)

Kárpát-medencei gazdasági aktivitás (5 pont)

Export árbevétel aránya a teljes éves árbevételen belül (5 pont)

További részletekért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken 

Forrás: Széchenyi 2020