Pályázatok

← Vissza

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely-teremtő beruházásainak támogatása – NFA-2019-KKV pályázat

2019-03-28 - 13:26

Indul a Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely-teremtő beruházásainak támogatása – NFA-2019-KKV pályázat

 

Beadási határidő: 2019. március 19-től 2019. április 22-ig, illetve 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.

 

Pályázó lehet:
•    gazdasági társaságok
•    szövetkezetek
•    egyéni vállalkozók

 

Nem vehet részt a pályázaton:
•    a beruházást a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte
•    lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van
• az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
•    az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
•    az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
•    nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
•    a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre
•    nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•   pályázó székhelye és a megvalósítási helyszín eltérő támogatási intenzitással rendelkezik

 

Pályázás feltételei:
•    beruházásban érintett telephely szerepel a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban
•    legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül
•    beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel
•    a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
•    építési beruházás esetén az építési tervdokumentáció benyújtásra került az építésügyi hatósághoz (hatóság által igazolva)
•    a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg
• a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben
•    a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen
•    2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva)
•    a bekerülési összköltségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja
•    megfelelő fedezetet ajánl fel

 

Elszámolható költségek: 
A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak. Új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Immateriális javak esetében csak a találmány, szabadalom, licenc és a know-how számolható el.
A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:
•    a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke,
•    földterület vásárlása
•    gépjárművek bekerülési értéke,
•    szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
•    az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
•    az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
•    a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
•    épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építés

 

A támogatási kérelem során biztosíték nyújtása kötelező:
–    a támogatási összeg 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy
–    150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan

 

A támogatás mértéke: 
Új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
•    amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
•    amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
•    amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
•    amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

 

 

A támogatási intenzitás mértéke: 50-75 %

 

Címke: , , , , , , , , , ,